Kërko

Rezultatet e kërkimit

Rendit sipas

Fondacioni Shqiptar për Zhvillimin e Kapaciteteve Lokale (ALCDF) po kërkon një ofrues shërbimesh/ grup ekspertësh për të mbështetur federaten e Bujqesise Diber per te rritur kapacitetet e anetareve te saj dhe te organeve drejtuseve te federates.

Fondi ne dispozicion: 12000 Euro

Dhjetor 7, 2012

Fondacioni Shqiptar për Zhvillimin e Kapaciteteve Lokale (ALCDF) po kërkon një ofrues shërbimesh/ grup ekspertësh për të mbështetur Drejtorine Rajonale te Bujqesise ne Diber per te zhvilluar kapacitete nepermjet njohjes dhe ndarjes se Eksperiences me Drejtorine Rajonale te Qarkut te Korces.

Dhjetor 7, 2012

Fondacioni Shqiptar për Zhvillimin e Kapaciteteve Lokale (ALCDF) po kërkon një ofrues shërbimesh/ekspert për “Nxitja e rolit te aktoreve lokal dhe rajonal lidhur me promovimin e mjedisit” kerkuar nga Klubet Ekologjike ne qarkun e Dibres.

Fondi n dispozicion: 2500 Euro

Dhjetor 7, 2012

Fondacioni Shqiptar për Zhvillimin e Kapaciteteve Lokale (ALCDF) po kërkon një ofrues shërbimesh/ekspert për të mbështetur shoqaten AGROPUKA Puke në punën e saj për të realizuar një pjesemarrje sa me te gjere te grave ne zhvillimit rural ne rrethin e Pukes.

Dhjetor 7, 2012

Fondacioni Shqiptar për Zhvillimin e Kapaciteteve Lokale (ALCDF) kërkon të kontraktojë një ofrues shërbimesh/ekspert për të mbështetur Federaten e Pyjeve dhe Kullotave Komunal, qarku Diber në punën e tyre për nje process zhvillimi dhe njohje te Agro-Pylltarise.

Dhjetor 5, 2012

Fondacioni Shqiptar për Zhvillimin e Kapaciteteve Lokale (ALCDF) kërkon të kontraktojë një ofrues shërbimesh për të realizuar studimin e impaktit social, ekonomik të ujrave termale dhe krijimi I rrjetit te ketyre ndermarrjeve/sipermarrjeve.

Dhjetor 5, 2012

Fondacioni Shqiptar për Zhvillimin e Kapaciteteve Lokale (ALCDF) po kërkon një ofrues shërbimesh/ekspert për të mbështetur Shoqaten AgrtraVizion per te kryer nje studim lidhur me “Diten e Gruas Agrare” nivel kombetare.

Fondi ne dispozicion:12000 Euro

Dhjetor 5, 2012

Fondacioni Shqiptar për Zhvillimin e Kapaciteteve Lokale (ALCDF) po kërkon një ofrues shërbimesh/ekspert për të mbështetur Shoqaten Kombëtare e Pyjeve dhe Kullotave Komunale  lidhur me një studim për identifikimin dhe shperndarjen e modelve positive dhe inovacioneve ne sektorin e pyjeve.

Dhjetor 5, 2012

Faqet